บริการงานแปลเอกสาร ทุกภาษา


บริการรับรองโนตารี่ (Notary Public) เริ่มต้น 1,000 บาท

บริการรับรองโนตารี่ (Notary Public) เริ่มต้น 1,000 บาท

โนตารี พับลิค Notary Public คืออะไร หมายถึงอะไร ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสาร ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจ ธุรกรรมและนิติกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศเท่านั้น เพราะโลกเราได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าจะหยุดยั้งได้ มันมีความหมายและความสำคัญต่อมวลมนุษย์ชาวโลกอย่างไร การที่มนุษย์ต้องติดต่อค้าขายทำธุรกิจข้ามชาติกันมากขึ้น การพัฒนาของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ควรจะต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันกันด้วย มิฉะนั้นจะทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ติดขัด และอาจถึงขั้นการได้เปรียบเสียหรือเปรียบระหว่างคู่ค้าคู่สัญญาที่อยู่ห่างกันและอยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ


การทำนิติกรรมและธุรกรรมต่างๆ ของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละเมือง คนละประเทศเช่นนี้ ความจำเป็นต้องส่งเอกสารไปมา เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารภาษาหนึ่งเป็นอึกภาษาหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและให้ใช้บังคับได้อีกประเทศหนึ่งจึงเป็นเรื่องเกิดมากขึ้นจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ ความจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือในความซื่อตรงต่อหน้าที่มาเป็นผู้รับรองในความมีอยู่จริงของเอกสาร ความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสาร รวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรองแล้ว และได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง ผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจ แม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม ตัวอย่างเช่น คนญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะขายบ้าน แต่ตนเองอยู่ในประเทศไทย โดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้ ทางฝ่ายผู้ซื้อจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นผู้ขายที่แท้จริงและลงนามในหนังสือมอบอำนาจจริง กรณีเช่นนี้ Notary public ในประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้ามารับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจและรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจให้ด้วย


ลงเมื่อ 2016-08-17 16:31:56 น. | (Promotion) ( อ่าน : 4412 ท่าน)
#ยื่นวีซ่า #แปลเอกสารทั่วโลก #ทุกภาษา #แปลภาษา #แปลภาษาราคาถูก