ยื่นวีซ่า

การแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า สำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่า ผู้ขอจะต้องยื่นเอกสารตัวจริงเฉพาะ Passport และสมุดเงินฝาก สำหรับเอกสารอื่นๆผู้ขอสามารถยื่นเอกสารสำเนาพร้อมรับรองสำเนาด้วย และหากเอกสารใดที่เป็นภาษาไทย จะต้องยื่นคำแปลเอกสารแนบตามไปด้วย
การแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า การแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย
 6. หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น
 7. หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น
 8. หนังสือรับรองเงินเดือน
 9. กรณีเป็นนักศึกษา/นักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะภาพนักศึกษา
 10. กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน
 11. กรณีได้รับเชิญจากบุคคลที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ แนบจดหมายเชิญ อีเมล หลักฐานการติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในประเทศนั้นๆ หรือรูปถ่าย
 12. สมุดบัญชีตัวจริง
 13. กรณีผู้ที่ขอมีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยผู้ปกครอง (สามารถขอได้จากที่ว่าการอำเภอ)

วีซ่าธุรกิจระยะสั้น(ไม่เกิน 3 เดือน)

 1. Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย
 6. หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น
 7. หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า ใบหุ้น
 8. หนังสือรับรองเงินเดือน
 9. กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน
 10. เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ
 11. สมุดบัญชีตัวจริง
 12. กรณีนายจ้างหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะต้องแสดงหลักฐานประกอบการอ้างอิง รวมถึงจดหมายจากนายจ้าง ระบุเงินเดือน ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาที่อนุมัติให้เดินทาง

วีซ่านักเรียน

 1. Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. สูติบัตร
 6. ทะเบียนสมรส(กรณีแต่งงานแล้ว)
 7. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร(สด.8,สด.9)
 8. เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา(Confirmation of Enrolment)
 9. ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร
 10. เอกสารแสดงหลักฐานว่ามีเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา
 11. เอกสารรับรองผลการศึกษาเช่น Transcript หรือว่าใบปริญญา หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
 12. กรณีเคยผ่านการทำงานมาก่อน ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน

วีซ่าคู่สมรส สำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นพำนักสำหรับคู่สามีภรรยา

 1. ทะเบียนสมรสที่ออกโดยหน่วยงานราชการในประเทศออสเตรเลีย
 2. กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์การอยู่กินฉันท์สามีภรรยากันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 3. เอกสารลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอวีซ่าและคู่หมั้น ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอและคู่หมั้น เช่นการพบกันครั้งแรก การพัฒนาความสัมพันธ์ รวมทั้งการวางแผนการใช้ชีวิตข้างหน้า
 4. หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่นต้นฉบับจดหมาย e-mail ภาพถ่าย ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ หลักฐานการโอนเงิน ฯลฯ ที่พิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันจริง
 5. หลักฐานที่ผู้ขอและคู่หมั้นมีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
 6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเข้ามาด้วย
 7. Passport ของผู้ขอวีซ่า
 8. บัตรประจำตัวประชาชน
 9. ทะเบียนบ้าน
 10. หนังสือรับรองสถานะภาพโสด ออกโดยราชการ
 11. เอกสารแสดงสิทธิ์ในการดูแลบุตร (กรณีที่หย่าร้างหรือคู่ครองเสียชีวิต)
 12. หนังสือรับรอง
 13. หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)
 14. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร(สด.8,สด.9)
 15. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 16. หลักฐานจากคู่หมั้น หนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลีย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 17. หลักฐานจากคู่หมั้น ใบเกิดจากประเทศนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 18. หลักฐานจากคู่หมั้น หลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงิน
 19. หลักฐานจากคู่หมั้น รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

วีซ่าคู่สมรส สำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นพำนักสำหรับคู่สามีภรรยา

 1. Passport
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 3. สูติบัตร
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. ทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า
 7. หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบหนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 8. หากบิดา/มารดา เสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต
 9. หลักฐานการศึกษา
 10. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ย้ายถิ่นพำนักไปยังประเทศนั้นๆ เป็นการถาวร โดยจดหมายนี้จะต้องได้รับการยืนยันโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ที่ว่าการเขต) หรือโดยเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศด้วยตนเอง
 11. ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร
 12. หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)
 13. หลักฐานจากผู้รับรอง หลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือสัญชาติ
 14. หลักฐานจากผู้รับรอง สำเนาหนังสือเดินทาง
 15. หลักฐานจากผู้รับรอง หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางด้านการเงิน เช่น ใบแจ้งประเมินภาษี หรือเอกสารเงินบำนาญ หรือ ที่มาของรายได้

วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ

 1. Passport
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 3. สูติบัตร
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. ทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า
 7. หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบหนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 8. หากบิดา/มารดา เสียชีวิตให้แนบใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต
 9. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส หลักฐานการศึกษา
 10. เอกสารการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ครั้งแรกของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือเอกสารการอนุมัติให้อยู่ในประเทศนั้นๆ อย่างถาวรเบื้องต้น
 11. ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และผู้ติดตามที่อยู่ในใบสมัคร
 12. หนังสือรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Criminal Record)


อัตราค่าบริการการแปล ยื่นวีซ่า