รับถอดเทปภาษาไทย-อังกฤษ

อัตราค่าบริการถอดเทป ดังนี้

ภาษา (ถอดเทป)
นาที/บาท
ภาษาไทย
50
ภาษาอังกฤษ
100


หมายเหตุ : ถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหรือมีหลายเสียง/เสียงไม่ชัด อาจปรับราคาตามความเหมาะสม

รับถอดเทปภาษาไทย-อังกฤษ
อัตราค่าบริการการแปล ยื่นวีซ่า